strona gwna
wybierz miasto:
B C G K O P R S T W Z KONKURSY

Warszawa
Centrum Sztuki Wspczesnej Zamek Ujazdowski
"Pna polsko. Formy narodowej tosamoci po 1989 roku"
31.03.2017 - 06.08.2017

Projekt Pna polsko powicony jest formom, jakie przybiera wspczesna polska tosamo. Gwn przestrzeni rozwaa jest  wystawa, na ktr skada si ponad setka prac i projektw kilkudziesiciu wspczesnych twrcw sztuk wizualnych, kina i teatru. Zarysowane w niej wtki rozwijane bd w ramach bogatego programu dyskusji, wykadw i projekcji.
- Do okrelenia  aktualnej kondycji narodowej tosamoci posuylimy si terminem artysty i eseisty Tomasza Kozaka „pna polsko” – mwi kuratorzy projektu, Ewa Gorzdek i Stach Szabowski. – To polsko poddana cinieniu pynnej, pnej nowoczesnoci, polsko, ktra od 1989 roku konfrontuje si z wielowymiarow rzeczywistoci globaln, polsko, ktra na wasnej skrze dowiadcza rne scenariusze modernizacji. To take polsko, ktra nie do koca mieci si w starych formach, wic przymierza nowe, niepewna jednak, czy bdzie w stanie rozpozna w nich sam siebie.  Jak pisze Kozak, to „polsko galopujca w zmierzchu ku wasnym granicom. Duch polski, z Heglowsk sow na ramieniu, cwauje na Gombrowiczowskim koniu,  dzierc szabl Kmicica. Ta emancypacyjna figura symbolizuje pd ku nowej formie samowiedzy”.
Kluczem do Pnej polskoci uytym w projekcie jest kategoria formy. Jakie ksztaty przybiera dzisiaj dowiadczenie polskoci? Jak reprezentacj znajduje? Za jakimi obrazami, symbolami, figurami i narracjami si kryje? Odpowiedzi na te pytania kuratorzy projektu szukali  w rnych dziedzinach sztuki, bo to artyci nadaj posta zbiorowej wyobrani, rwnie narodowej. Do udziau zostali zaproszeni twrcy rnych pokole. Znaleli si wrd nich klasycy wspczesnoci - jak Krzysztof Wodiczko czy Krzysztof Bednarski. S te artyci, ktrzy, jak Artur mijewski, Pawe Althamer, Oskar Dawicki czy Wilhelm Sasnal, po 1989 roku definiowali polsk scen sztuki. S te artyci, ktrzy debiutowali w ostatnich latach, by wymieni Honorat Martin, Daniela Rycharskiego, Bartosza Zaskrskiego czy Katarzyn Przezwask. Polskoci bdzie mona wic przyglda si z bardzo rnych, indywidualnych perspektyw; dziki temu zobaczymy zoono fenomenu narodowej tosamoci, rozwaanego jako kwestia polityczna, ale te egzystencjalna, osobista, mitologiczna, a nawet czysto estetyczna. Punktem wyjcia wystawy jest twrczo Stanisawa Szukalskiego (1893-1987), rzebiarza, malarza, rysownika, projektanta i teoretyka, przywdcy Szczepu Rogate Serce. By to twrca poszukujcy nowoczesnej formuy sztuki narodowej po odzyskaniu niepodlegoci w 1918 roku, a wic w sytuacji  do pewnego stopnia analogicznej do czasu po 1989 kiedy to  kategori polskoci trzeba byo redefiniowa, a nawet wynale na nowo. Twrczo Szukalskiego, ukazana we wspczesnej interpretacji artysty Maurycego Gomulickiego i badacza Jacka Staniszewskiego jest wprowadzeniem do narracji wystawy, w ktrej wspistniej odmienne, a nawet wykluczajce si nawzajem formy polskoci.
- Szukalimy kluczowych figur, postaci, zdarze i obrazw, ktre organizuj obecnie polsk wyobrani. Lech Wasa, Jan Pawe II, powstanie warszawskie, katastrofa smoleska, spr o mit Solidarnoci, spr o pami Holocaustu – to tylko kilka wzowych punktw, ktre rozpoznalimy jako te, wok ktrych krystalizuje si dyskurs narodowej tosamoci. ledzimy jak wspczesna polska sztuka przeywa krytycznie dziedzictwo nowoczesnoci i spucizn romantyzmu. Szczeglnie interesoway nas perspektywy, ktre nios ze sob obietnic nowego spojrzenia na polsko, przemylenia jej inaczej, ni jestemy do tego przyzwyczajeni – dodaj Ewa Gorzdek i Stach Szabowski. Kuratorzy przygldaj si procesowi przepracowywania  tak dugo wypieranych chopskich korzeni naszego spoeczestwa. Wanym dyskursem jest te teoria postkolonialna, umoliwiajca reinterpretacj podstawowych dla polskiej wiadomoci poj, takich jak zabory, demokracja, Kresy, a take wysiek adaptacji do lokalnych warunkw zachodniego, liberalnego wzorca kulturowego.
Integraln czci wystawy s dwa eseje wizualne. Pierwszy z nich, przygotowany przez filmoznawc, krytyka i publicyst Jakuba Majmurka, podejmuje problematyk pnej polskoci z perspektywy kina. Zrealizowana w formie kinematograficznej instalacji opowie podzielna jest na sze rozdziaw, skupionych wok hase: nowy realizm kapitalistyczny, globalizm, korzenie, wykluczenie, gender oraz przestrze. Narracja drugiego eseju, ktrego autorem jest teatrolog i kurator dr Tomasz Plata, zestawia prace artystw sztuk wizualnych z fragmentami przedstawie najwybitniejszych polskich reyserw aktywnych po 1989 roku, od Jerzego Jarockiego, Jerzego Grzegorzewskiego, Wojciecha Krukowskiego, przez Krystiana Lup, Krzysztofa Warlikowskiego, Monik Strzpk, Jana Klat, Michaa Zadar, po Mart Grnick i Wojtka Ziemilskiego. Wystawa wzbogacona bdzie o dyskusje, do ktrych zaproszono specjalistw reprezentujcych jak najszersze spektrum postaw badawczych i wiatopogldowych, w tym midzy innymi dr. Pawa Rojka, redaktora krakowskiego miesicznika „Pressje”, filmoznawc Jakuba Majmurka, dr. hab. Jana Sow, prof. Lechosawa Lameskiego, badaczk polityki pamici dr Mari Kobielsk czy zajmujcego si kultur wsi dr. Michaa uczewskiego, po krytyka sztuki Karola Sienkiewicza oraz ledzc procesy spoeczno-ekonomiczne w sztuce dr Magd Szczeniak.
Zrealizowanie projektu Pna polsko wymagao skonfrontowania przechowanych przez pokolenia wyobrae o istocie polskoci z takimi ideami, siami i procesami jak neoliberalny kapitalizm, przechodzenie z gospodarki przemysowej do ekonomii opartej na wiedzy, kondycja postkolonialna, emancypacyjne dyskursy mniejszoci, nowa dynamika przepywu informacji zwizana z rozwojem cyberprzestrzeni, wielokulturowo i globalna perspektywa. Kategoria pnej polskoci to poczucie przynalenoci narodowej przeywane w epoce okrelanej przez przedrostek post - postmodernizm, postindustrializm czy postkolonializm. Uczestnicy wystawy i zwizanych z ni dyskusji zmierz si wic z pytaniem, w jaki sposb polska forma ksztatowaa si po 1989 roku w tak okrelonych warunkach.
Udzia bior: Jacek Adamas, Pawe Althamer,  Yael Bartana, Anna Baumgart, Kuba Bkowski, Krzysztof Bednarski, Karolina Bregua, Robert Brylewski, Micha Budny, Hubert Czerepok, Oskar Dawicki, Monika Droyska, Peter Fuss, Maurycy Gomulicki,  Nicolas Grospierre, Ewa Havelke, Instytut Architektury, Micha Januszaniec, Mariusz Libel, Grupa Nowolipie, Grzegorz Klaman, Irena Kalicka, Kle Mens, Kaja Klimek, Tomasz Kozak, Kobas Laksa, Honorata Martin, Kuba Mikurda, Dorota Nieznalska, Igor Omulecki, Witek Orski, Joanna Ostrowska, Wodzimierz Pawlak, Katarzyna Przezwaska, Wojciech Pu, Karol Radziszewski, Pawe Rojek, Daniel Rycharski, Robert Rumas, Ewa Sadowska, Jadwiga Sawicka, Wilhelm Sasnal, Janek Simon, Jakub Skoczek,  Maciej  Stasiowski, ukasz Surowiec, Pawe Susid, Weronika Szczawiska, Aga Szreder, Stanisaw Szukalski, Stach Szumski, Micha Szlaga, Radek Szlaga, Joanna wierczyska, Monika Talarczyk-Gubaa, Piotr Uklaski, Zofia Walicka, Krzysztof Wodiczko, Jakub Woynarowski, Julita Wjcik, Bartosz Zaskrski, Artur mijewski, Rafa wirek, Natalia ychska. Dokumentacje spektakli i filmw: Akademii Ruchu, Chru Kobiet, Jerzego Grzegorzewskiego,  Jerzego Jarockiego, Jana Klaty, Komuny Warszawa, Tadeusza Konwickiego, Waldemara Krzystka, Krystiana Lupy, Romana Polaskiego, Moniki  Strzpki,  Krzysztofa Warlikowskiego, Michaa Zadary, Wojciecha Ziemilskiego.

Oskar Dawicki, "To nie jest flaga", 2014, fotografia dziki uprzejmoci galerii Raster, Warszawa. Autor: Oskar Dawicki
[zwi]


Warszawa
Muzeum Narodowe
"W warsztacie niderlandzkiego mistrza. Holenderskie i flamandzkie rysunki z kolekcji Muzeum Narodowe
18.05.2017 - 20.08.2017

Wystawa „W warsztacie niderlandzkiego mistrza” to zaproszenie do spotkania z holenderskimi i flamandzkimi artystami w najbardziej intymnym momencie ich pracy twrczej. Dziki prezentowanym na ekspozycji rysunkom i podrysowaniom, zobaczymy „od kuchni” praktyk warsztatow mistrzw tworzcych od XVI do XVIII wieku. Co wane, ze wzgldu na wraliwo podoy i technik prace te wymagaj szczeglnej ochrony – bardzo rzadko eksponowane, na co dzie przechowywane s w Gabinecie Rycin i Rysunkw MNW. Ponadto, specjalnie na potrzeby wystawy, sfotografowano w podczerwieni XVI-wieczne obrazy niderlandzkie. Uzyskane zdjcia wprowadz widza w arkana procesu powstawania dzie i pozwol przeledzi niewidoczne goym okiem zmiany np. w kompozycji.
Na wystawie bdzie mona zobaczy prace ze zbiorw Muzeum Narodowego w Warszawie powstae na przestrzeni trzystu lat – najstarsza pochodzi z przeomu XV i XVI wieku, najmodsza – z pocztku wieku XIX. Wrd wystawianych dzie znajd si m.in. szkice Pietera (I) Coecke van Aelsta, Maertena de Vosa, Lodewijka Toeputa, Jacquesa (II) de Gheyna, Pietera (II) Stevensa, Petera Paula Rubensa, Theodoora van Thuldena, Jana van Noordta czy Ferdinanda Bola. Ekspozycja pozwoli pozna rol, jak rysunki peniy w praktyce warsztatowej od XVI do XVIII wieku. Przy wyborze pokazywanych rysunkw kuratorzy kierowali si chci ukazania wieloci ich funkcji. Co ciekawe, w wikszoci przypadkw byy one najbardziej intymn form wypowiedzi artystycznej, przeznaczon wycznie dla twrcy oraz wskiego krgu jego wsppracownikw i uczniw. Wrd wystawianych prac znajd si zarwno studia postaci, zwierzt i pejzay wykonane z natury, ale te z wyobrani; projekty witray, tapiserii, obrazw, rycin, a nawet przedmiotw zotniczych. Niektre z nich to kopie – tego typu prace wykonywali zarwno ksztaccy si uczniowie, jak i uznani artyci szukajcy inspiracji w twrczoci starszych mistrzw. Cz ekspozycji zostanie powicona podrysowaniom – rysunkom przygotowawczym wykonanym przez artystw bezporednio na zagruntowanej desce lub ptnie obrazu, ktre w procesie malowania znikay pod kolejnymi warstwami farb. Dziki metodzie fotografii w podczerwieni zostay przebadane XVI-wieczne obrazy niderlandzkie ze zbiorw MNW. Rezultaty tych bada bd obszernie przedstawione na przykadzie trzech wybranych dzie (Joos van Cleve z warsztatem, Otarz witego Rajnolda; Jean Bellegambe, Tryptyk Opakiwania i Caritas nieznanego malarza niderlandzkiego). Analiza podrysowa pozwolia przeledzi, jak wyglda pierwotny zamys twrcw, ile osb byo zaangaowanych w wykonanie danego obrazu, czy wreszcie – jak zmienia si wygld kompozycji poprzez ingerencje dokonywane na yczenie kolejnych wacicieli. Widzowie bd mieli okazj porwna kompozycje obrazw z fotografiami podrysowa w podczerwieni reprodukowanymi w rzeczywistej skali.

Rys. Peter Paul Rubens (przypisywany), Klczca Joanna d’Arc, ok. 1622 (fragment), mat. pras. MNW

[zwi]

   »

Definicje i (rne) moliwoci
Karolina Staszak

Stoj na staromodnym, a wic – nie bjmy si tego sowa – konserwatywnym stanowisku, e sztuka jest obszarem posiadajcym swoj niezbywaln autonomi. Przy czym, kiedy pisz lub mwi o autonomii, nigdy nie mam na myli tego, e moim ideaem jest sztuka wyabstrahowana z wszelkich okolicznoci ycia, tzw. sztuka dla sztuki. Osobicie nie przepadam za formalizmem, cierpn na widok sztuki-dekoracji. Najbardziej ceni »

reklama

malarstwo informacje - czytanie modych - sztuka wspczesna informacje - krytyka artystyczna - sztuka modych